နွိဳင္းယွဥ္ရန္ ကားေျကာ္ျငာမရွိေသးပါ ဘူး။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ကားေျကာ္ျငာထပ္ရွာျခင္း မွာ နွိုင္း ယွဥ္မွဳ ဇယား အတိုင္း ထည့္သြင္း ပါ။